ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Δείτε την προκήρυξη εδώ.