ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2128/24-8-23 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2128/24-8-23 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσεως ΔΕΠ ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  (Σοφοκλέους 1, 10559 Αθήνα, τηλ.: 210-3689408)

Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

·Αριθ. Προκήρυξης: 63869/6-7-2023 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΧ46ΨΖ2Ν-1ΩΖ)

-Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νεότερη Τέχνη και Επικοινωνία»

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 31-10-23

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της  προκήρυξης.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.