ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΦΕΚ 1281/26-7-2019 Τ.Γ΄

      Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1281/26-7-2019 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ -  Τ.Κ. 15771, Πανεπιστημιούπολη,  Αθήνα,  (τηλ. 210 7275586)

Τομέας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1819032112/22-5-2019/9-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ1Κ46ΨΖ2Ν-5ΒΟ)

  Μία θέση καθηγητήστη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφική Λογική». 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις 8/10/2019.                     

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.