ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 402/9-4-2020 Τ.Γ΄

      Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 402/9-4-2020 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων καθηγητών ως εξής :

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ – Πανεπιστημούπολη, 15784, Ζωγράφου, (τηλ. 210 7277970, 210 7277956)

Τομέας ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1920015810/14-1-2020/8-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΡΤ46ΨΖ2Ν-ΛΕΒ)

  Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεότερη Τέχνη». 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ζωγράφου, (τηλ. 210 7277961)

- Αριθμός προκήρυξης: 1920016527/21-1-2020/10-1-2020  (ΑΔΑ: ΩΣΓ146ΨΖ2Ν-Γ9Ξ)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Επιστημολογικές παραδοχές και εκπαιδευτική πράξη». 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –  Πανεπιστημιούπολη,

Τ.Κ. 15784, Ζωγράφου,  (τηλ. 210 7274279)

Τομέας ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1920016386/20-1-2020/10-1-2020  (ΑΔΑ: Ω0Ζ646ΨΖ2Ν-7Θ5)

  Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ορυκτολογία - Ορυκτοχημεία». 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784, Ζωγράφου,  (τηλ. 210 7276804)

Τομέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

- Αριθμός προκήρυξης: 1920017898/29-1-20/15-1-20  (ΑΔΑ: ΨΔ5Θ46ΨΖ2Ν-ΖΣΚ)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Φυσική – Ψηφιακά Συστήματα». 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 17237 Δάφνη,  (τηλ. 210 7276031)

Τομέας ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός προκήρυξης: 1920016379/20-1-20/10-1-20  (ΑΔΑ: 6Λ7Α46ΨΖ2Ν-0ΤΡ)

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την 17η/6/2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.