ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1232/22-10-18 (Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 1232/22-10-2018 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις  πέντε (5) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277961, 210-7277511)

 

Τομέας Φιλοσοφίας

·Αριθ. Προκήρυξης:1718035297/10-7-2018/5-7-2018 (ΑΔΑ:6ΖΝΑ46ΨΖ2Ν-99Ω)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη  βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Φιλοσοφία»

 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277667)

 

Τομέας Λογοτεχνίας - Πολιτισμού

·Αριθ. Προκήρυξης:1718038262/31-7-2018/23-7-2018 (ΑΔΑ:ΨΥΣ346ΨΖ2Ν-7ΓΜ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός»

 

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7277474)

 

Τομέας Γαλλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας

·Αριθ. Προκήρυξης:1718035295/10-7-2018/5-7-2018 (ΑΔΑ:6Ι9Σ46ΨΖ2Ν-ΚΑΤ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Η γαλλική γλώσσα και η φωνητική της»

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7276336)

 

Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας

·Αριθ. Προκήρυξης:1718037141/23-7-2018/11-7-2018 (ΑΔΑ:65Ο046ΨΖ2Ν-ΧΤ6)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη  βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Άλγεβρα»

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Πανεπιστημιούπολη, 157 84, Ζωγράφου, τηλ. 210-7274279)

 

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας

·Αριθ. Προκήρυξης:1718037142/23-7-2018/11-7-2018 (ΑΔΑ:6ΙΩ246ΨΖ2Ν-145)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροπαλαιοντολογία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 31-12-2018.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.

 

Αθήνα,  30/10/2018

Ο   Πρύτανης

 

   Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος