ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2023 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"

Διακήρυξη 1/2023 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης «Προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Υγείας στο πλαίσιο της υλοποίησης του σκοπού του κληροδοτήματος Γ. Φωτεινού»

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 182757

Κριτήριο κατακύρωσης έχει καθορισθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 430.000,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 533.200,00€

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 21/03/2023 και ώρα 15.00.

Διακήρυξη 1/2023

Παράρτημα ΙΙΙ ΕΕΕΣ