ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΙΘΑΛΟΜΙΧΛΗΣ

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.10655/19.02.2020 (ΑΔΑ:6Β6Π465ΦΥΟ-7Υ8
<https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%926%CE%A0465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-7%CE%A58>)
εγκύκλιο του Τμήματος Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας με θέμα:  «Συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από επεισόδια αιθαλομίχλης».
 

Για την προβολή του εγγράφου ακολουθήστε το σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%926%CE%A0465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-7%CE%A58?inline=true