ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ PR_10562_M12017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από προφορικά ερωτήματα διευκρινίζονται τα κάτωθι :

1. Η εγγυητική συμμετοχής είναι η αναφερόμενη στο άρθρο 15 της Διακήρυξης δηλαδή ποσού 12.890,10 €.

2. Το εύλογο μέγεθος των 20 σελίδων στην σελίδα 26 (20.2 φάκελος Τεχνικής Προσφοράς) αναφέρεται σε κάθε μία από τις τρεις εκθέσεις (Τεχνική Έκθεση, Έκθεση Μεθοδολογίας, Έκθεση Ομάδας Μελέτης).