ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ Δ/ΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι την 18η Φεβρουαρίου 2019 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομική, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

 

Διευθυντής αναδείχθηκε ο κάτωθι μοναδικός υποψήφιος.

 

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής

Διευθυντής: Καθηγητής κ. Νικόλαος Ηρειώτης

 

Παρακαλούμε για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Ιδρύματος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 της ΥΑ 153348/Ζ1/15-9-2017.

 

                                                             

                                                     Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

                             * (υπογραφή)

                                                                     Καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης                                                                   

                                                                                             

*(Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος)