ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε. ΓΙΑ ΘΗΤΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ