ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

Ανακήρυξη Υποψ. Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του  Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας: