ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Ανακήρυξη Υποψ. Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του  Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής: