ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών