ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

 

Ανακήρυξη Υποψηφίου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας