ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2018

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Πίνακας αποτελεσμάτων