ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2019 (ΨΑΧΝΑ)

Ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 (αριθμ. πρωτ. 1819037848/ 5.7.2019 ΑΔΑ: ΨΑΕΦ46ΨΖ2Ν-Κ4Π) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου επτά (7) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών στο Συγκρότημα Ευρίπου στα Ψαχνά Ν. Ευβοίας

Πίνακες αποτελεσμάτων