ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 2019 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ