ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_10607_0052019

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για συμπλήρωση φακέλου και τη διαδικασία αναθεώρησης της άδειας με αρ.1863/2004 για την προσθήκη δύο ορόφων στο κτήριο Αμφιθεάτρου του Τμήματος Νοσηλευτικής», Α.Μ.10607, εκτιμώμενης αξίας 40.335,55 € πλέον Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά .

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, την 29η/05/2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 9:45 π.μ. έως 10:00π.μ. στο κτήριο του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της προσφοράς τους αποκλειστικά στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), την ώρα και ημέρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Επισημαίνεται ότι:

  1.  Υποβάλλεται το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, το οποίο δε χρειάζεται σφραγίδα από την Υπηρεσία.
  2. Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης θα ήταν προτιμότερο να υποβάλλεται το διαμορφωμένο από την Υπηρεσία ΤΕΥΔ.
  3. ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΔ:  

Απαίτηση της Υπηρεσίας είναι ο οικονομικός φορέας  να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV

ΤΕΥΧΗ:

10607_ Διακήρυξη

10607_ ΤΕΥΔ .doc

10607_ ΤΕΥΔ .pdf

10607_ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.pdf

 10607_ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.xls

10607_ Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής

10607_ Τεχνική Έκθεση

10607-Σχέδια