ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11298_Ε92020

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση κτηρίου Nέου Χημείου», προϋπολογισμού 2.221.774,19€ πλέον Φ.Π.Α..

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δίδεται αποκλειστικά κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο ή για τμήματα του έργου,συντάσσεται  και υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(γ) του ν. 4412/2016 .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

OA/A συστήματος του διαγωνισμού είναι 95276 και τον αναζητάτε στην ακόλουθη διαδρομή

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=B9VLzBgSf9qDncrDbjzkI-2VhMlM1Kp36NReHWRQWU331TsQoL5p!-961383852?_adf.ctrl-state=ph8ierw2h_9

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η/4/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  9η/4/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..