ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: PR_11360_ΕR62021

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δύο (2) φρεατίων, προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ανελκυστήρων MRL για την προσβασιμότητα κτηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ σε ΑμεΑ», προϋπολογισμού 257.268,13€ πλέον Φ.Π.Α..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

OA/A συστήματος του διαγωνισμού είναι 184268 και τον αναζητάτε στην ακόλουθη διαδρομή:

http://www.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=B9VLzBgSf9qDncrDbjzkI-2VhMlM1Kp36NReHWRQWU331TsQoL5p!-961383852?_adf.ctrl-state=ph8ierw2h_9

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22α/11/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26η/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ..