ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 09/20 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ»

«Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την σύναψη σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηρίων του Ε.Κ.Π.Α», για χρονικό διάστημα τριάντα δύο (32) μηνών και επτά (7) ημερών, ήτοι από 24.04.2021 έως 31.12.2023, εκτιμώμενης αξίας 6.181.052,82 € (έξι εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εν συνόλω 7.664.505,50 € (επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.»

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε Τμήμα και στο σύνολο των υπηρεσιών του κάθε Τμήματος

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 06/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30

Η αποσφράγιση των προσφορών, θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 12/11/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ

Διακήρυξη