ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 3/2019 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

«Διακήρυξη 3/2019. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης τοξικών  αποβλήτων των Σχολών, Τμημάτων και Εργαστηρίων του ΕΚΠΑ»

Προϋπολογισμός : 80.645,16 € πλέον ΦΠΑ 24% ως εξής:
Τμήμα 1: :«Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων
(ΕΑ),  Σχολών και Τμημάτων και Εργαστηρίων του ΕΚΠΑ» εκτιμώμενης αξίας
48.387,10 € πλέον ΦΠΑ 24% και
Τμήμα 2: «Συλλογή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Υγειονομικών
μονάδων (ΕΑΥΜ), Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ»,  εκτιμώμενης αξίας
32.258,06 € πλέον ΦΠΑ 24%

Κριτήριο Αξιολόγησης: Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάση τιμής, ανά Τμήμα

Διακήρυξη