ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 4/2019 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ EΚΠΑ»

«Διακήρυξη 4/2019. Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων «Προμήθειας υλικών, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των κτηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών»  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση
τιμής.

Προϋπολογισμός : 995.972,39 € πλέον ΦΠΑ 24% ως εξής:
ΤΜΗΜΑ Α: ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- (Εξοπλισμός καθαριότητας), εκτιμώμενης αξίας
28.307,42 €, πλέον ΦΠΑ 24%  CPV : 39224000-8

ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- (Σάκοι απορριμμάτων),  εκτιμώμενης αξίας
73.313,91 €, πλέον ΦΠΑ 24% CPV : 19640000-4

ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-(Απορρυπαντικά), εκτιμώμενης αξίας 122.780,69
€, πλέον  ΦΠΑ 24% CPV : 39831200-8

ΤΜΗΜΑ Δ: ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (Αναλώσιμα ατομικής υγιεινής), εκτιμώμενης αξίας
771.570,36 €, πλέον ΦΠΑ 24% CPV : 33760000-5

Κριτήριο Αξιολόγησης: Η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάση τιμής, ανά Τμήμα

Διακήρυξη