ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚ. 6/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: "ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ EΚΠΑ"

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (Αρ. Διακήρυξης 6/2019) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.H.ΔΗ.Σ) με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου ή Αναδόχων για την Προμήθεια «Αναλωσίμων Οδοντιατρικών  υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών»

Προϋπολογισμός : 165.903,23 € πλέον ΦΠΑ , ήτοι 200.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1 (ΟΜΑΔΑ Α): Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά, εκτιμώμενης αξίας 52.000,00€, πλέον φπα 13%

ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β): Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά, εκτιμώμενης αξίας 65.000,00€, πλέον φπα 24%

ΤΜΗΜΑ 3 (ΟΜΑΔΑ Γ): Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός, εκτιμώμενης αξίας 31.161,29€, πλέον φπα 24%

ΤΜΗΜΑ 4 (ΟΜΑΔΑ Δ): Οδοντιατρικά ακτινοδιαγνωστικά υλικά, εκτιμώμενης αξίας 17.741,94€, πλέον φπα 24%

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής ανά τμήμα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη του www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 20/08/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30μμ.

Ημερομηνία διενέργειας : Δευτέρα 26.08.2019, ώρα 10:00 π.μ.

Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.

 

Διακήρυξη 6/2019