ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών του έτους 2019 για τα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας - Γεωπεριβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (57.564,52 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (71.380,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Κριτήριο Αξιολόγησης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε Τμήμα. 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16.05.2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13.30.

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :

α)      μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)      Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr .

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmimatos_promitheion/

 

Διακύρηξη

Έντυπο Υπ.Δήλωσης