ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2020 ΔΗΜ. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 1/2020 δημ. μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση χώρου για τις στεγαστικές ανάγκες της Σχολής Επιστημών της Αγωγής

Χρόνος Λήξης Υποβολής των Προσφορών: Τετάρτη 29/04/2020, ώρα 10:00 π.μ. ή εφόσον αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα πρέπει να περιέρχονται μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: Τετάρτη 29/4/2020, ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 3ος όροφος, γραφείο 33.

 

Διακήρυξη 1/2020