ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2020 ΔΗΜ. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΕΦΑΑ

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 2/2020 δημ. μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση χώρου για τις στεγαστικές ανάγκες της ΣΕΦΑΑ

Χρόνος Λήξης Υποβολής των Προσφορών: Πέμπτη 11/06/2020, ώρα 10:00 π.μ. ή εφόσον αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα πρέπει να περιέρχονται μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: Πέμπτη 11/06/2020, ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου, Χρήστου Λαδά 6, 3ος όροφος, γραφείο 33.

 

Διακήρυξη 2/2020