ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ενημερωτική επιστολή για τη διαδικασία αποδοχής διαχείρισης των νέων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) που ιδρύθηκαν ή επανιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και λοιπές διαδικασίες σχετικά με την οικονομική διαχείριση των νέων και υφιστάμενων Π.Μ.Σ.

Αρχείο