ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΕΚ 1297/31-7-2019 Τ.Γ΄

      Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1297/31-7-2019 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητών ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Θεμιστοκλέους 6, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα,  (τηλ. 210 3688949)

Τομέας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

- Αριθμός προκήρυξης: 1819033318/30-5-2019/23-5-2019 (ΑΔΑ: 697846ΨΖ2Ν-Α36)

  Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο και Πολιτικές Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος». 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ – Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου,  (τηλ. 210 7274193)

Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1819031982/20-5-2019/10-4-2019  (ΑΔΑ: 68Τ846ΨΖ2Ν-ΟΕΤ)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Ανάλυση». 

Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Αριθμός προκήρυξης: 1819031981/20-5-2019/18-4-2019  (ΑΔΑ: ΩΜ5946ΨΖ2Ν-Ξ6Θ)

  Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Φυσική με έμφαση στην αποδέσμευση φαρμακευτικών ουσιών από φαρμακοτεχνικές μορφές». 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  στις  8/10/2019.                         

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.