ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΕΚ 317/31.3.17 Τ.Γ΄

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 317/31.3.17 τ.Γ΄ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

 

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Σοφοκλέους 1, Τ.Κ. 10559 Αθήνα,  (τηλ. 210 3689408)

 

Τομέας Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας

Αριθμός προκήρυξης: 1617014705/11-1-2017 (ΑΔΑ: Ω06746ΨΖ2Ν-ΙΕΒ)

- Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία και Κοινωνιολογία». 

 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει 12.6.2017  

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

                                                                                  Αθήνα,  11 - 4-2017

                                                                                        Ο Πρύτανης

 

  

                                                                             Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος