ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΕΚ 2207/20-11-2019, (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 2207/20-11-2019 τ. Γ΄ δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητή ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τμήμα Νοσηλευτικής – Δήλου 1Α, Τ.Κ. 11527 Γουδή,  (τηλ. 210 7461402)

Τομέας Βασικών Επιστημών

Αριθμός προκήρυξης: 1819040691/29-07-19 (ΑΔΑ: ΩΤ0Γ46ΨΖ2Ν-5Ψ8)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητήπρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία - Βιολογία Συμπεριφοράς». 

Τομέας Παθολογικός - Νοσηλευτικός

Αριθμός προκήρυξης: 1819040692/29-07-19 (ΑΔΑ: 6ΛΛΑ46ΨΖ2Ν-Τ9Φ)

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητήπρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία και Ηπατολογία». 

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14-2-2020

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκηρύξεως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής.