ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2047/24-8-2022 (Τ.Γ)

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2047/24-8-2022 (τ.Γ΄)  δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις δύο (2) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
(Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 6804)
ΤΟΜΕΑΣ:  Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

·Αριθ. Προκήρυξης:  69347/12-7-2022/1-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΠΟ46ΨΖ2Ν-7ΔΕ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων»
 

ΤΟΜΕΑΣ:  Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων

·Αριθ. Προκήρυξης:  69877/13-7-2022/1-7-2022 (ΑΔΑ: 91ΙΕ46ΨΖ2Ν-Γ5Μ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Πυρηνική Φυσική»
 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  8η / 11 / 2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.