ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του 
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 [ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ.Α] και την Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 [ΦΕΚ 3255/15-9-2017, τ.Β΄] αποφασίζει: