ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 457/23-2-2023 (Τ.Γ')

Το Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 457/23-2-2023 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, Τ.Κ. 10559, Αθήνα, τηλ. 2103689431)

ΤΟΜΕΑΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

-Αριθ. Προκήρυξης: 2035/11-1-23,  ΑΔΑ: 602Ρ46ΨΖ2Ν-712

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά-Πληροφορική»

           H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 11η-5-2023.

       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση

     Για  περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.