ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦEK 2269/3-12-2019 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2269/3-12-2019 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης  καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Γουδί  Τ.Κ. 11527, τηλ.:210 462003, 210 7462052)

ΤΟΜΕΑΣ: Βασικών Ιατρικών Επιστημών

-Αριθ. Προκήρυξης 1920007048/30-10-19 /17-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΑΒΑ46ΨΖ2Ν-6ΗΣ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14-2-2020.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.