ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 993/26-4-21 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι  στο ΦΕΚ 993/26-4-2021 (τ.Γ΄) δημοσιεύθηκε η  προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Σοφοκλέους 1 και Αριστείδου, Τ.Κ. 10559, Αθήνα, τηλ. 2103689463 και 2103689434)

-Αριθ. Προκήρυξης: 16422/19-3-21/16-3-21 ΑΔΑ: 6ΞΚ246ΨΖ2Ν-Υ1Υ)

  • Μία (1) θέση  καθηγητή  πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική ανάλυση με έμφαση τη στρατηγική των επιχειρήσεων»

           H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει  την   29-6-  2021

       Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr  αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης

     Για  περισσότερες πληροφορίες  μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών .