ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 732/24-3-21 (Τ.Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 732/24-3-21 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πέντε (5) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)

 

Τομέας Χειρουργικής

·Αριθ.Προκήρυξης: 751/8-1-21 (ΑΔΑ: ΨΗΑ246ΨΖ2Ν-ΗΜΨ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιοχειρουργική»

 

·Αριθ.Προκήρυξης: 747/8-1-21 (ΑΔΑ:  6ΨΓΞ46ΨΖ2Ν-ΒΥΓ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική»

 

·Αριθ.Προκήρυξης: 757/8-1-21 (ΑΔΑ: ΨΝΟΒ46ΨΖ2Ν-ΣΩΩ)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χειρουργική»

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ 15784 Ζωγράφου, τηλ: 2107277667)

Τομέας Γλώσσας-Γλωσσολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 63548/30-12-20 (ΑΔΑ: Ψ13Ψ46ΨΖ2Ν-Λ4Ι)

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνικές Προσεγγίσεις της Αγγλικής και Ψηφιακές Εφαρμογές στη Διδασκαλία των Γλωσσών»

 

ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ 15784 Ζωγράφου, τηλ:2107277429)

 

·Αριθ.Προκήρυξης: 62954/23-12-20 (ΑΔΑ:ΨΗ1Λ46ΨΖ2Ν-1ΨΠ)

-Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή και Παλαιοσλαβική Γραμματεία»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις  3-6-21

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

      Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.