ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 2258/14-9-22 (Τ.Γ)

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2258/14-9-22 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
(Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδή, τηλ. 210-7462044)
Τομέας Χειρουργικής

-Αριθ.Προκήρυξης: 74416/25-7-22 (ΑΔΑ: 9ΝΔ646ΨΖ2Ν-ΕΚ4)
-Μία (1) θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ουρολογία»

-Αριθ.Προκήρυξης: 74422/25-7-22 (ΑΔΑ: ΨΕ5Δ46ΨΖ2Ν-Β2Ν)
-Μία (1) θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ορθοπαιδική»

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής,Ψυχιατρικής και Νευρολογίας

·Αριθ.Προκήρυξης: 74425/25-7-22 (ΑΔΑ: 98ΤΨ46ΨΖ2Ν-62Κ)
-Μία (1) θέση  καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υγιεινή και Επιδημιολογία»

Τομέας Υγείας Μητέρας-Παιδιού

·Αριθ.Προκήρυξης: 74419/25-7-22 (ΑΔΑ: Ψ6ΛΚ46ΨΖ2Ν-ΧΥΞ)
-Μία (1) θέση  καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδιατρική-Αναπτυξιακή και Συμπεριφορική Παιδιατρική»

 Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20-11-22

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.