ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 53/19.1.21 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 53/19.1.21 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 157 72, Ζωγράφου, τηλ. 2107275872)

Τομέας Συστηματικής Θεολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 57403/1-12-20/23-11-20 (ΑΔΑ: 6ΙΙΛ46ΨΖ2Ν-8ΧΝ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεολογική Επιστημολογία και Φιλοσοφία».

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Θηβών 2, ΤΚ 11527, Γουδή, τηλ. 2107461117)

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής

 

-Αριθ. Προκήρυξης 57426/1-12-20/23-11-20 (ΑΔΑ: ΨΑΣΒ46ΨΖ2Ν-0Γ0)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία».

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ: 15701 Ζωγράφου, τηλ. 210 727 4658)

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου

-Αριθ. Προκήρυξης 57433/1-12-20/3-11-20 (ΑΔΑ: 6ΛΘ846ΨΖ2Ν-7Ο4)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Ανθρωπολογία».

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (Ακαδημίας 47, ΤΚ: 10672 Αθήνα, τηλ. 210 3688647, 210 3688661)

Τομέας Δημοσίου Δικαίου

-Αριθ. Προκήρυξης 57437/1-12-20/29-10-20 (ΑΔΑ: ΨΓ7946ΨΖ2Ν-Ν03)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Συνταγματικό Δίκαιο».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 16/4/2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.