ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 878/12-4-21 (Τ.Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 878/12-4-21 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τεσσάρων (4) θέσεων καθηγητών ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15784 Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4279)

ΤΟΜΕΑΣ: Γεωφυσικής και Γεωθερμίας 

-Αριθ. Προκήρυξης 4324/26-1-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΥΕ46ΨΖ2Ν-Χ2Ξ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία, Ιστορική Σεισμολογία, Σεισμολογία Ελλάδος»

 

ΤΟΜΕΑΣ: Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 6116/3-2-2021/26-1-2021 (ΑΔΑ: 6Χ1946ΨΖ2Ν-8ΧΒ)

  • Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της Ατμόσφαιρας με εφαρμογές στην Κλιματολογία»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84 Ζωγράφου,  (τηλ. 210 7274193)

 

ΤΟΜΕΑΣ:  Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

-Αριθ. Προκήρυξης 9438/19-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΖΓ46ΨΖ2Ν-ΝΧΣ)

           -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων»

 

ΤΟΜΕΑΣ:  Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

-Αριθ. Προκήρυξης 9453/19-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΡΓ46ΨΖ2Ν-ΣΓΝ)

           -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο: «Φαρμακευτική Τεχνολογία - Βιοφαρμακευτική»

 

      Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20-6-2021.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερόμενων Τμημάτων.