ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦEK 2110/21.12.20 (Τ. Γ΄)

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 2110/21.12.20 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 15771 Γουδή, τηλ. 2107462003, 2107462052)

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών

-Αριθ. Προκήρυξης 44826/14-10-20/12-10-20 (ΑΔΑ: ΩΤΞ446ΨΖ2Ν-2Β7)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία».

Τομέας Χειρουργικής

-Αριθ. Προκήρυξης 44920/14-10-20/12-10-20 (ΑΔΑ: ΨΟΔΙ46ΨΖ2Ν-Δ3Η)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».

Τομέας Κλινικοεργαστηριακός

-Αριθ. Προκήρυξης 44828/14-10-20/12-10-20 (ΑΔΑ: Ω9ΜΛ46ΨΖ2Ν-6ΧΕ)

       -  Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Μικροβιολογία».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14/3/2021.

      Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος.