ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1314/7.11.2018 (Τ. Γ΄)

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1314/7.11.2018 τ.Γ΄, δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητών ως εξής:

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

(Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 15771 Ζωγράφου, τηλ. 210-7275586)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Αριθμός προκήρυξης:1718039102/9.8.2018/25.7.2018 (ΑΔΑ:Ω50Χ46ΨΖ2Ν-4ΛΜ)                                   

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Τέχνης με Έμφαση στη Σχέση με τις Επιστήμες»

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

(Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 11527, Γουδή, τηλ. 210-7462003, 2107462052)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

- Αριθμός προκήρυξης:181900875/11.9.2018/7.9.2018 (ΑΔΑ: 6Μ6Ω46ΨΖ2Ν-Β19)

Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δερματολογία - Αφροδισιολογία»

- Αριθμός προκήρυξης:1819000876/11.9.2018/7.9.2018 (ΑΔΑ: Ω36Σ46ΨΖ2Ν-Α0Ρ)

Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεραπευτική - Καρδιολογία».

                                

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 14.1.2019

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων

 

Αθήνα,  13/11/2018

Ο   Πρύτανης

 

Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος