ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)

 

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. 2/13-12-2016 (ΑΔΑ: 64ΦΝ4653ΠΣ-9Θ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την κάλυψη δέκα (10) θέσεων με απόσπαση/μετακίνηση υπαλλήλων.

 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Διοικητικών Υποθέσεων

Ναπολέων Μαραβέγιας