ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α) 2 ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ & Β) 3 ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΤΥΠΟΥ FSO MRV

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης α) 2 ασύρματων (laser) ζεύξεων σε κτήρια του Πανεπιστημίου στην περιοχή των Αθηνών (Σταδίου 5 – Χρ. Λαδά 6, Οδοντιατρική – Χωρέμειο) και β) 3 ασύρματων (laser) ζεύξεων  τύπου FSO MRV σε κτήρια του Πανεπιστημίου στην περιοχή των Αθηνών (Δραγατσανίου 4 – Χρ. Λαδά 6, Θόλου 5 - Χρ. Λαδά 6, Αιόλου 42 – Χρ. Λαδά 6) τα οποία συνδέονται στο δίκτυο του Πανεπιστημίου»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην   παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης α) 2 ασύρματων (laser) ζεύξεων και β) 3 ασύρματων (laser) ζεύξεων  τύπου FSO MRV σε κτήρια του Πανεπιστημίου στην περιοχή των Αθηνών τα οποία συνδέονται στο δίκτυο του Πανεπιστημίουκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στις προδιαγραφές των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ  που επισυνάπτονται, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurements[at]uoa[dot]gr) , ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο έως και την 28-02-2020 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 13.30 μμ.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών  ανέρχεται:

Α) των 3 ασύρματων (laser) ζεύξεων στο ποσό των 2.600.00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 3.224,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.0884 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2020.

Β) των 3 ασύρματων (laser) ζεύξεων  τύπου FSO MRV στο ποσό των 806,45 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.0884 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2020.

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ