ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών που αφορούν στην Προμήθεια μηχανημάτων, εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης όλων των Πανεπιστημιακών χώρων, για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  συνολικού  προϋπολογισμού ποσού 3.747,48 € πλέον  ΦΠΑ, ήτοι εν συνόλω 4.646,87 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια μηχανημάτων, εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης όλων των Πανεπιστημιακών χώρων, για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο  που είναι σε θέση να προμηθεύσει τα εν λόγω μηχανήματα, εξαρτήματα και υλικά, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή),  στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται 1) το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), με τις συνέπειες του  N.1599/1986(A’ 75), του Παραρτήματος ΙV 2) Η Τεχνική Περιγραφή-Απαιτήσεις του Παραρτήματος IΙ  και

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος ΙII  στην ακόλουθη διεύθυνση :  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών

Πρόσκληση

ΤΕΥΔ

Παράρτημα IΙ Απαιτήσεις- Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα ΙΙI_ Υπόδεiγμα Οικονομικής προσφοράς