ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 32 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ UPS ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην «Προμήθεια 32 μπαταριών για τα UPSτου Υπολογιστικού Κέντρου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» σας προσκαλεί, όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procurements[at]uoa[dot]gr), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο,

 έως και την 04.10.2019 ημέρα Παρασκευή, ώρα 13.30 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.850,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 2.294,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.1439 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την ΑΔΑ:ΩXBΛ46ΨΖ2Ν-ΤΨΟ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Πρόσκληση