ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MATLAB ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-23

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «ανανέωση του δικαιώματος χρήσης του επιστημονικού λογισμικού MATLAB, την τεχνική υποστήριξη-συντήρηση υπαρχόντων αδειών – εργαλειοθηκών, καθώς και την προμήθεια νέων αδειών, για τα οικονομικά έτη 2022, 2023.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  27.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 24η  Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση