ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SAS-EDUCATION ANALYTICAL SUITE

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος (ΚΑΕ 0889).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 4η  Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς