ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΣΗΜΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την  «Κατασκευή τιμητικών – αναμνηστικών πλακετών και επισκευή και συντήρηση διασήμων” που επιδίδονται σε επισήμους (Αρχηγοί κρατών, Υπουργοί, Πρέσβεις κ.λ.π.), στις τελετές και εκδηλώσεις του Ιδρύματος»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην « Κατασκευή τιμητικών – αναμνηστικών πλακετών και επισκευή και συντήρηση διασήμων” που επιδίδονται σε επισήμους (Αρχηγοί κρατών, Υπουργοί, Πρέσβεις κ.λ.π.), στις τελετές και εκδηλώσεις του Ιδρύματος» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να  υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τα απαιτούμενα που περιγράφονται στον πίνακα της πρόσκλησης, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (procourements[at]uoa[dot]gr), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο έως και την29-05-2020 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 15.00 μμ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας  ανέρχεται στο ποσό των  3.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.0898 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2020.

Πρόσκληση