ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΤΑ (7) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΧΡ. ΛΑΔΑ 6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την  «Παροχή υπηρεσιών που αφορά στη συντήρηση και την πιθανή επισκευή επτά (7) ψυκτικών μηχανημάτων καθαρισμού πόσιμου,που είναι εγκατεστημένα σε κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Χρ. Λαδά 6 Αθήνα»

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην « Παροχή υπηρεσιών που αφορά στη συντήρηση και την πιθανή επισκευή επτά (7) ψυκτικών μηχανημάτων καθαρισμού πόσιμου,που είναι εγκατεστημένα σε κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Χρ. Λαδά 6 Αθήνα» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην πρόσκληση και στο παράρτημα Ι  που επισυνάπτονται, όπως εκδηλώσει το ενδιαφέρον του με κατάθεση οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΚΠΑ (Χρήστου Λαδά 6, 105 61 Αθήνα / 3ος όροφος, γραφείο 33) ή με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με υπογεγραμμένα τα σχετικά έγγραφα με χρήση ψηφιακής υπογραφής κατά τα νόμιμα) στην διεύθυνση procurements[at]uoa[dot]gr, μέχρι τις 23.04.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης  ανέρχεται στο ποσό των 1.209,68€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 1.500,00 € συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και βαρύνει τον ΚΑΕ 00.0887 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους 2021.

Πρόσκληση

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς